โครงการส่งเสริมกีฬา ดนตรี ศิลปะ และนาฏศิลป์ เพื่อความเป็นเลิศ กิจกรรมเข้าค่ายโขน