แสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณภัทร นรศาศวัตตัวแทนเข้าร่วมการแข่งASMO